12 september, 2021

Bestämmmelser för inkoppling till BDVAF vatten, avlopp och fiber

Allmänt

Fastighetsägare som har betalt beslutade anslutningsavgifter äger rätt att koppla in sin fastighet efter uppfyllande av föreningens inkopplingsvillkor. 

Framtagna instruktioner för inkoppling till fastighet skall följas. Då installationen är slutförd skall checklistan undertecknas av en av föreningen utnämnd person. Först när detta är gjort kommer fastigheten att driftsättas mot föreningens nät.

Instruktioner för inkoppling är till för att säkerställa miljö och säkerhet och för att föreningen skall kunna leva upp till sina förpliktelser och ansvar gentemot alla medlemmar och Kungsbacka kommuns Allmänna Bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
(för mer information, sök på ABVA på Kungsbacka kommuns hemsida, www.kungsbacka.se)

Om fastighetsägaren åsidosätter sina skyldigheter så kan föreningen stänga fastighetens anläggning tills rättelse har skett. Föreningen kan ålägga fastighetsägaren att betala en administrationsavgift på 1000 kr om inte dessa anvisningar och bestämmelser följs. 

Det är absolut förbjudet att både nu och i framtiden öppna/stänga föreningens servisventiler annat än i servicesyfte.

Inköp av pumpstation

Fastighetsägaren ombesörjer själv för inköp och transport av pumpstation LPS2000 från Skandinavisk Kommunalteknik AB (SKT).

Anmälningsplikt om ny användning

Fastighetsägare som efter inträdet helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än bostadsändamål skall omgående informera föreningens styrelse och ansöka om tillstånd. Fastighetsägare skall bekosta de provtagningar och analyser som är nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet. 

Slangar

Nedanstående slangar skall användas vid arbete/installation på egen tomt:

  • Vattenslang: Ytterdimension 32mm, tryckklass PN10 med blå ränder
  • Avloppsslang: Ytterdimension 40mm, tryckklass PN8 med bruna ränder
  • Fiberslang: Ytterdimension 16mm, med gröna ränder

Vatten

Slang för dricksvatten avslutas på lämplig plats i fastigheten. Vattenmätaren monteras därpå i en konsol med avstängningsventiler på varje sida och en tryckreduceringsventil ut mot föreningens nät. Vattenmätaren bekostas av respektive fastighetsägare och beställs direkt av SKT. Blankett finns på BDVAF’s hemsida. Vattenmätaren skall kopplas in innan vattnet tas i bruk. Fastighetsägaren bekostar installation. Skada på vattenmätare ersätts av fastighetsägaren. Vattenmätaren som används är ”Multical 21” från Kamstrup (www.kamstrup.com). Inga andra vattenmätare godkänns, eftersom vattenmätaren kommer fjärravläsas.

Mer information och regler för installation av vattenmätare går att hitta på Säkert Vattens hemsida (www.sakertvatten.se).

Sammanblandning mellan föreningens/kommunens vatten och egen brunn får aldrig förekomma. 

Innan fastighetsägare kan koppla på sig och driftsätta sitt kommunala vatten genom föreningens nät så måste ett vattenprov på nuvarande vatten tas och godkännas av kommunen. Processen för detta hanteras och bekostas av kommunen. 

All vattenförbrukning fastställs genom avläsning av mätaren. Detta kan ske manuellt eller genom fjärravläsning. 

Föreningens leveransskyldighet avser vatten av dricksvattenkvalitet såsom den är från Kungsbacka kommun. Föreningen garanterar inte att ett visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Föreningen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleverans när man finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd på anläggningen. Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt föreningens anvisningar vid varje givet tillfälle. Vid planlagt leveransavbrott lämnar föreningen på lämpligt sätt information härom.

Avlopp

Slang med diameter 40 mm kopplas mellan utgången på avloppsbrunnen och förbindelsepunkten. 

Endast avloppspump av fabrikat LPS2000 levererad av SKT får installeras. Detta för att typgodkännande och funktionsgaranti på hela ledningsnätet skall kunna erhållas från leverantören. Avloppspumpen skall installeras enligt Monteringsanvisningen på SKT’s hemsida (”Teknisk support – Monteringsanvisningar”). Föreningen bistår med kontakter till entreprenörer som är utbildade för denna installation. Information finns på föreningens hemsida.

Förbrukningsavgiften för avlopp debiteras enligt avläst vattenförbrukning. Om endast avlopp och inte kommunalt vatten ansluts så kommer kostnaden för avlopp tas ut enligt gällande tariffer från kommunen som baseras på antal personer i hushållet etc.

Pumpbrunn bör placeras om möjligt i närhet av väg så att en eventuell spolbil eller kran kan användas för arbete med brunnen.

Ej godkända utsläpp

Fastighetsägare och de boende får inte tillföra avloppet sand, grus, lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin, diesel eller andra petroleumprodukter, bekämpningsmedel, läkemedel, sura, frätande eller giftiga ämnen. Ej heller ämnen och föremål som kan orsaka stopp, avlagringar, vidhäftning, gasbildning eller explosion. Avfallskvarn får inte användas. 

Till avloppsnätet får aldrig kopplas dagvatten dvs. dräneringssystem, stuprör eller ytvattenbrunnar. 

Värme/kyla

Att använda vatten eller avloppsvatten för värme/kylanläggningar får inte ske utan ett från styrelsen utfärdat skriftligt intyg.

Fettavskiljare

Fastighetsägare som bedriver verksamhet där förekomst av större mängder organiska ämnen såsom fett ingår, måste ansluta godkänd(a) avskiljare före inkoppling till föreningens avloppsnät. 

Fiber (bredband)

Slang och skarvkoppling för inkoppling mellan förbindelsepunkten vid tomtgräns och själva fastigheten går att införskaffa från föreningen. Detta för att säkerställa att rätt slang för ändamålet används. Kontakta föreningen via order@bdvaf.nu för att beställa erforderlig längd. Priset är till självkostnadspris, 10kr per meter för slangen och 100kr för skarvkopplingen inkl. moms. Kostnaden för respektive fastighet kommer att faktureras i efterhand. 

Fastighetsägare ansvarar att den blir framdragen till huset och avslutad vid den punkt vid fasaden där man vill ha den indragen. Slangen skall alltså inte dras in i fastigheten utan det kommer göras av vår externa leverantör vid driftsättning. Rekommenderat förläggningsdjup är 60 cm. Observera att inga skarpa böjar får göras på slangen. Minsta radie på böj 200 mm. Som hjälp finns även en instruktion för skarvning av slangen på BDVAF’s hemsida. 

Inblåsning, inkoppling och driftsättning av optofibern till fastigheten sker med extern leverantör. Tänk på att i priset ingår max 5m kabeldragning på insidan av fastigheten så välj punkten där fibern skall dras in väl. Tänk också på att där fibern avslutas på insidan av fastigheten måste det finnas tillgång till 220 V i närheten. 

Entreprenörer för arbete på din tomt

På vår hemsida finns en lista på entreprenörer som kan lämna offert på grävarbete för respektive fastighet. De har också gått erforderlig utbildning hos SKT för att kunna hantera installation av deras produkter på korrekt sätt. All kostnad för arbete på egen tomt bekostas av respektive fastighetsägare.

Avgifter

All VA-kostnad, både den fasta och den rörliga förbrukningsavgiften kommer av kommunen debiteras föreningen. Således kommer respektive fastighetsägare som kopplat på sig erhålla fakturering från föreningen så fort de är inkopplade på VA-nätet. Mer information om kommunens avgifter och taxor återfinns på Kungsbacka kommuns hemsida (www.kungsbacka.se) under ”Bygga och Bo – Vatten och Avlopp”. Varje fastighet kommer debiteras en årlig avgift för drift och underhåll av systemet. 

Storleken på denna årsavgift kommer beslutas årsvis och beslutet kommer fattas på föreningens årsmöte.