3 oktober, 2021

Checklista och egenkontroll

Checklista och egenkontroll för inkoppling av fastighet till BDVAF vatten, avlopp och fiber.

För fastighetens avlopp gäller

 • Att allt avloppsvatten (grå och svartvatten) leds till föreningens nät.        
 • Att alla rör är täta och frostsäkrade.
 • Att endast slang med brun rand används för avlopp (PN8) och med blå rand för vatten (PN10).
 • Att pumpstationen är helt ren innan start av pump sker. Innan pumpen monteras skall hela avloppsystemet spolas från huset till pumpstationen så att det är fritt från grus och andra hårda partiklar som kan skada pumpen.
 • Pumpbrunn skall kunna göras spänningslös med arbetsbrytare, gärna utomhus.
 • Att ingen matavfallskvarn är inkopplad på systemet.
 • Att inget dagvatten (markdränering, stuprör etc.) är inkopplat till föreningens nät.
 • Att installation av pumpstation har gjorts enligt gällande instruktioner eller av utbildad entreprenör.
 • Om pumpbrunnen är förkortad så har åtgärder vidtagits för att förhindra förfrysning (isolering och/eller värmekabel).
 • Backventil är installerad vid pumpstationen. Se till att backventilen är monterad med pilarna i flödesriktningen (bort från pumpstationen).
 • Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör.
 • Pumpen och larmet är inte kopplat på jordfelsbrytare.
 • Larmindikator med summer och/eller lampa ska vara placerad på synlig plats så att fastighetsägaren uppmärksammar högnivålarmet.
 • Elinstallationen skall vara färdig enligt monteringsanvisningen och testad. Pump och larmindikator ska vara inkopplade med separata 10 A, trög säkring. Säkringarna ska vara uppmärkta vid el-centralen.
 • Notera serienummer på avloppspumpen.

För fastighetens vatten gäller

 • Ett vattenprov på nuvarande anläggning är utfört av Kungsbacka Kommun och anläggningen är vid behov sanerad. Godkänt prov får ej vara mer än 6mån.
 • Vattenledningen inom fastigheten är utförd med 32 mm ledning, tryckklass PN10
  (blå märkning).   
 • Installatör har justerat reduceringsventilen så att det inkommande vattentrycket inte överstiger         bar. 
 • Vattensystemet är helt separerat från den egna brunnen.
 • Egen brunn får endast användas för utvändiga utkastare.
 • Vattenmätaren sitter direkt på inkommande ledning, före första tappstället.
  Att koppla förbi vattenmätare kommer medföra uteslutning ur föreningen med omedelbar verkan.
 • Vattenmätaren är placerad på en plats lämplig för fjärravläsning. (nära fönster, yttervägg etc.)
 • Notera ID-nummer på vattenmätaren. Ska skickas in till föreningen.  

För fastighetens fiber gäller

 • 16mm Fiberslang med gröna ränder är förlagd fram till husfasaden. (den punkt där man vill att det skall borras in i huset)
 • Fiberslangen har inga skarpa krökar, veck eller andra skador som kan hindra blåsningen.
 • Skarvning av fiberslangen är gjord enligt föreningens instruktion.